Bộ Xây dựng thay thế, bãi bỏ các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng bất động sản

Ngày đăng

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 94/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Xây dựng thay thế 2 thủ tục hành chính tại Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, gồm:

Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014); Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014).

Bộ Xây dựng bãi bỏ 2 thu tục liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.
Bộ Xây dựng bãi bỏ 2 thu tục liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Quyết định cũng bãi bỏ 2 thủ tục hành chính tại Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2 thủ tục hành chính bãi bỏ gồm: Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Được biết, đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã có tờ trình, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung 6 Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 1 điều kiện đầu tư kinh doanh, 41 thủ tục hành chính theo hướng: tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm một số loại tài liệu, văn bản pháp lý mà có thể khai thác được từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực; tăng cường phân cấp, tạo chủ động cho địa phương; làm rõ, minh bạch hóa quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Trước đó, cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Nguồn: Theo Tú Ân báo Baodautu

https://baodautu.vn/batdongsan/bo-xay-dung-thay-the-bai-bo-cac-thu-tuc-lien-quan-den-chuyen-nhuong-bat-dong-san-d161968.html