Phải nộp tiền để có thông tin về nhà ở và thị trường BĐS

Ngày đăng

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Nghị định, Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương và kết nối với Cơ sở dữ liệu về đất đai.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu trực tiếp theo hình thức văn bản.

Phiếu yêu cầu có thể gửi qua đường công văn, bưu điện, fax hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của bên cung cấp.

Phải nộp tiền để có thông tin về nhà ở và thị trường BĐS

Phải nộp tiền để có thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (Ảnh minh họa)

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, bên cung cấp sẽ xem xét cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu hợp lệ.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin phải nộp kinh phí khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Nguồn: Theo Kim Anh LuatVietNam

https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/thong-tin-ve-nha-o-va-thi-truong-bds-186-90408-article.html